وبلاگ

خانه / وبلاگ

blog-img
۱۵ اردیبهشت ۹۹

استاندارد کفپوش های عایق برق - الزامات

 اﻟﺰاﻣﺎت 

   ﻛﻠﻴﺎت

ﻛﻔﭙﻮش ...

blog-img
۱۵ اردیبهشت ۹۹

استاندارد کفپوش های عایق برق - اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ

 اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ :

در  اﻳﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد،  ﻋﻼوه  ﺑﺮ  اﺻﻄﻼﺣﺎت  و  ﺗﻌﺎرﻳﻒ  اراﺋﻪ  ﺷﺪه  در ...